Sæt spot på det gode indeklima

- En ny tilgang

Dårligt indeklima kan komme til udtryk på mange forskellige måder, men særligt koncentrationsbesvær, træthed og hovedpine er gode indikatorer på et problematisk indeklima. Undersøgelser viser at børn, som modtager undervisning i lokaler med dårligt indeklima, klarer sig 9% dårligere i tests end børn i lokaler med et sundt indeklima*. Konsekvensen kan være et år til forskel i pensum, når de to grupper rammer 9. klasse.

Den klassiske opfattelse af indeklima omfatter typisk lyd, lys, luft og temperatur, men indeklima handler i lige så høj grad om adfærd og hvordan god indeklima adfærd kan opnås via smart lokale indretning. Objektive målinger kan vise et fint indeklima, mens brugernes oplevelse af samme lokale kan være helt anderledes. Samspillet mellem det faktuelle og det oplevede indeklima er derfor den bedste vej til at skabe et bedre indeklima samt understøtte vedvarende gode indeklimavaner.

ET HOLISTISK PERSPEKTIV

I samarbejde med kommuner, lærere og elever har IndeSpot udviklet og afprøvet en metode til at udføre helhedsundersøgelser af både det faktuelle og det oplevede indeklima. Den helhedsorienterede metode tager udgangspunkt i specialkompetencer indenfor lyd, lys, luft, indretning, adfærd og involvering af lærere samt elever, og understøttes af specialkompetencer indenfor intelligent dataindsamling.

Med afsæt i specialkompetencerne foretages uvildige undersøgelser og observationer af klasselokalernes faktuelle og oplevede indeklima for at spotte, hvor forbedringer kan ske så kvaliteten på indeklimaet i skoleklasserne kan højnes til et tilfredsstillende niveau. IndeSpot fokuserer på de lavthængende frugter og synliggør de løsninger, som giver den største effekt for den laveste udgift.

3 pakker

Selve løsningen består af op til 3 pakker, der med fast pris er vejen til forbedret indeklima. Pakkerne behandler forskellige aspekter af det eksisterende indeklima samt forbedringsmulighederne.

PAKKE 1 - (Screening)

Første skridt mod et bedre indeklima er at få kortlagt den nuværende tilstand på indeklimaet i skoleklasserne. IndeSpot screener et niveau af lys, lyd, luft og temperatur. Formålet er at nå frem til effektive løsninger på, hvordan indretningen automatisk kan understøtte et klasseværelses nuværende tilstand ved at et godt indeklima. Pakke 1 består derved af en screening af et mennesketomt, passivt lokale. Foruden klassiske målinger af det objektive indeklima observerer IndeSpot ligeledes klasselokalets fysiske indretning for at vurdere, om den understøtter eller forhindrer et godt klassiske målinger af indeklimaet i kombination med en helhedsvurdering af klasseværelsets indretning, som munder ud i en rapport over lokalets nuværende tilstand med udpegning af forbedringspotentialer.

PAKKE 2 - (Observation)

Pakke 2 er en yderligere kvalificering af observationerne fra pakke 1. Her observeres et aktivt klasselokale på baggrund af opmærksomhedspunkter fundet ved screeningen, hvilket giver et indblik i, hvordan interaktionen mellem elever, lærere samt indretning enten fremmer eller hindrer et godt indeklima for trivsel og læring. Interaktionen mellem mennesker og mellem lokale og mennesker tydeliggør, hvordan den udviste adfærd også kan spille en rolle for indeklimaet. Ved et lokale i brug fremhæves de faktorer, som skal justeres på for at opnå en hensigtsmæssig indeklimaadfærd. Observationerne fra de to pakker giver en helhedsvurdering af et klasselokales indeklimatilstand og sætter fokus på de indsatsområder, som kan give det bedste resultat for færrest mulige midler.

PAKKE 3 - (Implementering og rådgivning)

Pakke 3 handler om skræddersyet rådgivning og implementering og afhænger derved i høj grad af resultaterne af de forudgående undersøgelser. Afhængig af de udpegede indsatsområder og budget kan IndeSpot hjælpe med at rådgive og facilitere forbedringer, lave konkrete handleplaner eller foranledige kontakt til relevante partnere til udførsel af forbedringerne. Undersøgelserne kan med fordel gentages efter en periode for at understøtte et vedvarende godt indeklima.

Hvem er vi

Vi er et team af specialister med kompetencer nøje udvalgt til at sætte spot på oplagte muligheder for at løse udfordringer med indeklimaet.

- Kom i gang med forbedringer af indeklimaet i dag ..!